Skip to content

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Με την υπογραφή του παρόντος, οποιοσδήποτε δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε πεζοπορία/αναρρίχηση/εξόρμηση που διοργανώνει η UTOPIA ADVENTURES, ταυτόχρονα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτή. Οι Όροι Συμμετοχής μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
  2. Ο συμμετέχων δηλώνει την προθυμία του/της να συμμετέχει ενεργά σε πεζοπορία/αναρρίχηση/εξόρμηση που διοργανώνεται από την UTOPIA ADVENTURES κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Ο συμμετέχων αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις οδηγίες της UTOPIA ADVENTURES, πριν και κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας/αναρρίχησης/εξόρμησης . Η UTOPIA ADVENTURES διατηρεί το δικαίωμα να αποπέμψει από τις ως άνω δραστηριότητες τον/την συμμετέχοντα, εάν δεν κατέχει τον ελάχιστο βασικό εξοπλισμό (όπως πχ. πεζοπορικά μποτάκια στην περίπτωση πεζοπορίας ή ότι άλλο επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο για συμμετοχή) ή/και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της δραστηριότητας κατά την απόλυτη κρίση του αρχηγού, ή/και αν δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον αρχηγό/συντονιστή ή/και να έχει ανάρμοστη συμπεριφορά. Αν πραγματοποιηθεί αποπομπή ή κριθεί απαραίτητη να γίνει, ο/η συμμετέχων δεν θα λάβει καμία αποζημίωση για την ακύρωση της συμμετοχής του/της. Επιπρόσθετα, η UTOPIA ADVENTURES, ιδιαίτερα στην περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς, έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει συμμετοχή του/ης συγκεκριμένου/ης συμμετέχοντα σε δραστηριότητες/εξορμήσεις.
  3. Η UTOPIA ADVENTURES, παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, δεν είναι υπεύθυνη για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα/εξόρμηση. Οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή/και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Ο συμμετέχων γνωρίζει και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει, τους κινδύνους που ενέχουν, καθώς και ότι έχει ο ίδιος την ευθύνη για την δική του ασφάλεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν ιατρικά θέματα ή εγκυμοσύνη πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιούνται κατά την δήλωση συμμετοχής και αναλόγως του θέματος και της συγκεκριμένης δραστηριότητας/εξόρμησης ζητείται γραπτή συγκατάθεση θεράποντος ιατρού για να εγκριθεί συμμετοχή, τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας, για σκοπούς επικύρωσης της συμμετοχής, διαφορετικά η συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Αν κάποια δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον συμμετέχοντα κατά την κρίση του αρχηγού (η κρίση και απόφαση του αρχηγού είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη), η συμμετοχή του εκάστοτε συμμετέχοντα θα θεωρείται άκυρη, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος ή αλλαγή/διαφοροποίηση του προγράμματος. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή για να ισχύει η συμμετοχή του.
  4. Ο κάθε συμμετέχοντας δεσμεύεται να λαμβάνει μέρος στις προγραμματισμένες δραστηριότητες (πχ. πεζοπορία, αναρρίχηση) με προσοχή, υπεύθυνα και χωρίς επιπολαιότητες ή αυθαίρετα, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του ιδίου και την ασφάλεια των άλλων συμμετεχόντων και τις οδηγίες που δίνονται από τον αρχηγό και τους συντονιστές. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η προσωπικά αν του συμβεί οτιδήποτε ή αν προκαλέσει οτιδήποτε σε άλλον συμμετέχοντα ή συντονιστή ή αρχηγό. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί η διάσωση οποιουδήποτε συμμετέχοντα, η UTOPIA ADVENTURES θα ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές το συντομότερο δυνατόν, αλλά ο/η ίδιος/α θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την ακεραιότητά του καθώς και για οποιοδήποτε κόστος (υλικό-άυλο-ψυχικό) μπορεί αυτό να συνεπάγεται, καθώς και για τυχόν αποζημιώσεις που μπορεί να ζητηθούν.
  5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και κάτω των 60 ετών. Οι συμμετέχοντες ηλικίας 12-18 ετών μπορούν να συμμετάσχουν σε πεζοπορία/αναρρίχηση μόνο με τη συνοδεία γονέων, ή αν συνοδεύονται από πιστοποιημένο κηδεμόνα τους με τη γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση γονέων. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο έχει δηλώσει συμμετοχή και είναι εκτός των ηλιακών ορίων, τότε η συμμετοχή του θα θεωρείται άκυρη και δεν θα συμμετέχει (θα αποπέμπεται επί τόπου, πριν τη συμμετοχή) στη συγκεκριμένη εξόρμηση. Επίσης δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.
  6. Ο συμμετέχων συναινεί και αμετάκλητα εκχωρεί στην UTOPIA ADVENTURES και τους διάδοχους της, στο διηνεκές και σε ολόκληρο το σύμπαν, τα δικαιώματα, να εκμεταλλεύεται ολοκληρωτικώς ή μερικώς, οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό, όπως φωτογραφίες, βίντεο, φιλμ, συνεντεύξεις, ( “Υλικό”) που παράγεται σε σχέση με τη συμμετοχή του, κάνοντας και αντίγραφα του Υλικού. Το Υλικό αυτό μπορεί να είναι πρωτότυπο ή τροποποιημένο,(με την έννοια της μετάφρασης ή προσαρμογή εικόνας και ήχου, με οποιοδήποτε τεχνικό τρόπο/μέσο, χωρίς ο συμμετέχων να έχει κανένα δικαίωμα πληρωμής. Κατά συνέπεια, η UTOPIA ADVENTURES μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα και την εικόνα του συμμετέχοντα κατά τη χρήση του υλικού.
  7. Η UTOPIA ADVENTURES μπορεί να αποφασίσει αποκλειστικά αυτή και μόνο, πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Υλικό, και θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, ή διαφορετικά να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε ή και όλα τα δικαιώματά της, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο (κυρίως για λόγους διαφήμισης), χωρίς την έγκριση του συμμετέχοντα.
  8. Ο αρχηγός και οι υπόλοιποι συντελεστές της κάθε δραστηριότητας/εξόρμησης, την πραγματοποιούν, σύμφωνα με τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας της UTOPIA ADVENTURES. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής όσον αφορά τη φυσική κατάσταση και τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό, αναφέρονται στην περιγραφή κάθε δραστηριότητας/εξόρμησης και είναι αδιαπραγμάτευτες. Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ή και να ακυρώσει την ολοκλήρωση της δραστηριότητας/εξόρμησης μερικώς ή ολοκληρωτικά, αν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας, λόγω ανωτέρας βίας ή φυσικής καταστροφής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση που ακυρωθεί εξ’ αυτής της αιτίας η δραστηριότητα, τότε το ποσό της συμμετοχής θα επιστρέφεται, εάν έχει προκαταβληθεί, τόσο εν όλο όσο και εν μέρει. Σε περίπτωση πάλι που εφαρμοστεί διαφοροποιημένο/εναλλακτικό πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τυχόν επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρησή τους λόγω μή αποδοχής ή γενικά μή αποδοχή του διαφοροποιημένου/εναλλακτικού προγράμματος, δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες, για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης ο αρχηγός έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει σε συμμετέχοντα του οποίου η φυσική κατάσταση δεν κρίνεται κατάλληλη ή για κάποιον άλλο σπουδαίο λόγο, να συμμετάσχει στη δραστηριότητα τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και να μην επιτρέψει συμμετοχή σε δραστηριότητα ατόμου, που δεν έχει τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το άτομο στο οποίο δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη δραστηριότητα, δεν θα μπορεί να συμμετέχει και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.
  9. Οι ώρες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων/εξορμήσεων που αναφέρονται στα προγράμματα της κάθε δραστηριότητας/εξόρμησης υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.
  10. Σε περίπτωση φθοράς ή πλήρης καταστροφής εξοπλισμού της Utopia Adventures, ο συμμετέχον είναι υποχρεωμένος να καλύψει το ποσό της αρχικής λιανικής τιμής του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται  στο Άρθρο 7 των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:  Για μονοήμερα «ταξίδια» εντός Ελλάδας, ισχύουν τα ακολούθα:

α) Ακύρωση, που θα έχει ληφθεί με εισερχόμενο μήνυμα μέχρι τα μεσάνυχτα 14 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία του «ταξιδίου», συνεπάγεται επιστροφή του 100% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

β) Ακύρωση, που θα έχει ληφθεί με εισερχόμενο μήνυμα μέχρι τα μεσάνυχτα 7 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία του «ταξιδίου», συνεπάγεται επιστροφή του 50% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

γ) Ακύρωση, που θα έχει ληφθεί με εισερχόμενο μήνυμα σε διάστημα μικρότερο των 7 πλήρων ημερών πριν την ημερομηνία του «ταξιδίου», καθώς και η μη έγκαιρη εμφάνιση όποιου έχει δηλώσει συμμετοχή στο σημείο αναχώρησης για τη δραστηριότητα συνεπάγεται τη μη επιστροφή του συνόλου του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί, ήτοι την παρακράτηση του 100% του αντιτίμου συμμετοχής. 

Για διήμερα-τριήμερα «ταξίδια» εντός Ελλάδας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α ) Ακύρωση, που θα έχει ληφθεί με εισερχόμενο μήνυμα μέχρι τα μεσάνυχτα 21 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία του «ταξιδίου», συνεπάγεται επιστροφή του 100% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

β) Ακύρωση, που θα έχει ληφθεί με εισερχόμενο μήνυμα μέχρι τα μεσάνυχτα 14 πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία του «ταξιδίου», συνεπάγεται επιστροφή του 50% του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί.

γ ) Ακύρωση, που θα έχει ληφθεί με εισερχόμενο μήνυμα σε διάστημα μικρότερο των 14 πλήρων ημερών πριν την ημερομηνία του «ταξιδίου», καθώς και η μη έγκαιρη εμφάνιση όποιου έχει δηλώσει συμμετοχή στο σημείο αναχώρησης για το «ταξίδι, συνεπάγεται τη μη επιστροφή του συνόλου του αντιτίμου συμμετοχής, που θα έχει καταβληθεί, ήτοι την παρακράτηση του 100% του αντιτίμου συμμετοχής. 

 Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας “Expeditions“ καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής: 

Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για διαχειριστικά έξοδα.

Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show – μη εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο). Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. Για  τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας  που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα. Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού μας γραφείου και εφόσον ο χρόνος πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:

20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,

7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,

48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες.